Právo na odstúpenie od zmluvy si môžu uplatniť iba spotrebitelia, ktorých bydlisko sa nachádza v jednom z členských štátov Európskej únie alebo v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy príslušnú miestnu spoločnosť BVfon Slovakia s.r.o prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, prípadne iný vhodný formulár.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od vás na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú napr. náklady na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade, že ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

- Koniec poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy -

Predčasný zánik práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy vám zaniká vtedy, ak bola služba v celom rozsahu dodaná a ak sme s poskytovaním služby začali až po vašom výslovnom súhlase a prijatí skutočnosti, že vaše právo na odstúpenie od zmluvy zaniká pri úplnom splnení zmluvných záväzkov.

Upozorňujeme vás, že služba na dobitie kreditu užívateľského účtu Telio/BVfon sa považuje za poskytnutú v okamihu, kedy sa kredit pripíše na príslušný účet.

Ďalej vás upozorňujeme, že pokiaľ po dobití vášho osobného účtu myTelio využívate počas lehoty na odstúpenie od zmluvy spoplatnené služby myTelio, považujú sa príslušné služby za úplne dodané. Zároveň vás upozorňujeme, že pokiaľ služby myTelio, ktoré využívate počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebujú celý váš kredit, považujú sa tieto služby za úplne dodané.

Čiastočne poskytnuté služby

Upozorňujeme vás, že pokiaľ po dobití vášho osobného účtu myTelio využívate počas lehoty na odstúpenie od zmluvy spoplatnené služby myTelio, považujú sa príslušné služby za úplne dodané. Tak, ako je uvedené v poučení vyššie, máte v prípade, že odstúpite od zmluvy o navýšenie kreditu vášho účtu myTelio, povinnosť zaplatiť sumu, ktorá zodpovedá nákladom spojeným s využitím služieb myTelio. Tým pádom by vám bol pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy o navýšenie kreditu uhradený len zostávajúci kredit vášho účtu myTelio.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.)


Komu (uveďte údaje príslušnej krajiny):Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar /od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania */ dátum prijatia*

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum

_________________________

(*) Nehodiace sa prečiarknite.