Všeobecné obchodné podmienky myTelio

1. Rozsah platnosti

1.1 Vďaka službám (ďalej len „služby myTelio“) ponúkaným prostredníctvom internetovej stránky myTelio, resp. aplikáciou myTelio (ďalej len „myTelio“) majú spotrebitelia možnosť komunikovať s väznenými osobami nachádzajúcimi sa vo väzenských zariadeniach. Môžu na to využiť svoj, prípadne dotyčnej väznenej osobe predplatený kredit. Spotrebiteľovi poskytuje služby myTelio spoločnosť skupiny Telio, ktorej sídlo je v krajine, kde sa nachádza väzenské zariadenie s dotyčnou väznenou osobou (ďalej len „miestna spoločnosť“). Zoznam miestnych spoločností sa nachádza v Prílohe č. 1 Všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť Telio Management GmbH poskytuje služby myTelio v mene miestnych spoločností.

1.2 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre všetky zmluvy uzatvorené medzi miestnou spoločnosťou a Vami ako zákazníkom v rámci nároku na využívanie služieb myTelio poskytovaných spoločnosťou BVfon Slovakia, s.r.o.

1.3 Služby myTelio sa ponúkajú výhradne spotrebiteľom. Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá realizuje právne úkony na účely, ktoré prevažne nesúvisia s jej obchodnou alebo samostatne zárobkovou činnosťou. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo právne spôsobilá osobná spoločnosť, ktorá realizuje právne úkony v rámci svojej obchodnej alebo samostatne zárobkovej činnosti.

1.4 Za rozhodujúce sa považujú VOP v tom znení, ktoré bolo v čase registrácie účtu na myTelio Account (bod 2) aktuálne platné. Ak chcete využívať služby myTelio bez registrácie a založenia účtu myTelio, tak sa za rozhodujúce považujú VOP platné v čase, v ktorom ste zadali objednávku na príslušnú službu myTelio.

2. Registrácia ÚČTU MYTELIO

2.1 Pre možnosť využívania služieb myTelio je nevyhnutné založiť si účet myTelio. Výnimku predstavuje služba „jednorazové dobíjanie kreditu na účet Telio Inmate Account“ (viď príslušný popis služieb) (bod 3.1.4). Registrácia a založenie účtu myTelio je bezplatná. Poplatky sa viažu na využívanie spoplatnených služieb myTelio (bod 3). Na registráciu použite pripravený registračný formulár spoločnosti myTelio.

2.2 V registračnom formulári sú vyznačené polia s povinnými údajmi. Ak tieto polia nevyplníte, nemusí registrácia prebehnúť úspešne.

2.3 Údaje, ktoré boli počas vypĺňania formuláru nesprávne zadané, môžete jednoducho vymazať a nanovo zapísať.

2.4 Odoslaním registračného formuláru kliknutím na tlačidlo „vytvoriť“ zadávate príslušnej miestnej spoločnosti žiadosť o registráciu a založeniu účtu.

2.5 Neexistuje nárok na vykonanie registrácie. Miestna spoločnosť je oprávnená odmietnuť žiadosti o registráciu bez uvedenia dôvodu. V danom prípade vám miestna spoločnosť oznámi zamietnutie žiadosti a vymazanie údajov, ktoré ste jej v rámci registrácie poskytli.

2.6 Registrovať sa môžete len v tom prípade, že ste dosiahli plnoletosť a ste spôsobilý v neobmedzenom rozsahu vykonávať právne úkony. Neplnoleté osoby nesmú zasielať žiadosť o registráciu.

2.7 Po zadaní údajov do registračného formuláru sa tieto následne prekontrolujú na ich úplnosť a presnosť. Ak sú údaje podľa miestnej spoločnosti správne a spoločnosť nemá žiadne výhrady, otvorí vám váš účet. Následne vám bude zaslaná informácia o aktivácii účtu. Zmluva o používaní služieb myTelio prostredníctvom účtu myTelio (ďalej len „zmluva o užívaní účtu myTelio“) nadobúda platnosť spolu s aktiváciou účtu myTelio.

2.8 Zmluvný text sa neukladá. Pred spustením služby vám bude poskytnutý trvalý nosič, na ktorom sa bude nachádzať potvrdenie o obsahu zmluvy. Zmluva o užívaní účtu myTelio predstavuje rámcovú zmluvu, na základe ktorej môžete využívať platené a neplatené služby myTelio. Bližšie informácie nájdete v bode 3.

3. Služby myTelio a ich používanie

3.1 Dobíjanie kreditu

3.1.1 MyTelio umožňuje dobíjať kredit väzneným osobám a dobíjať kredit na Vašom myTelio účte za účelom využívania platených služieb myTelio. Kredit si môžete dobiť prostredníctvom externého poskytovateľa platobných služieb. Pokiaľ chcete dobiť kredit väzňovi, musí mať príslušná osoba otvorený príslušný užívateľský účet Telio (Telio Inmate Account).

3.1.2 Maximálna výška kreditu, do akej si môžete váš účet dobiť, je limitovaná v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádza vaše bydlisko. Jednotlivé údaje o maximálnej výške kreditu nájdete v popise služieb (bod 3.1.4).

3.1.3 Dobíjanie kreditu prostredníctvom myTelio je spoplatnené (viď bod 3.1.4). Pri poplatkoch ide o odmenu za pripísanie sumy na príslušný účet. Výška poplatku nezávisí od spôsobu platby ani od poskytovateľa platobných služieb. Dobíjanie kreditu prostredníctvom služieb myTelio na užívateľské účty myTelio Inmate Account alebo na účty myTelio nie je automatizované. Vykonávajú ho pracovníci servisného oddelenia po priradení jednotlivých zadaní o dobitie kreditu. Tento proces predstavuje službu, ktorá je spoplatnená. Výška poplatku sa vám zobrazí v rámci príslušného procesu dobitia kreditu.

3.1.4 Kredit určený na používanie služieb myTelio si môžete dobiť jednorazovo, opakovane alebo pomocou služby Top-up. Bližšie informácie vrátane jednotlivých krokov na dobi-tie kreditu nájdete v dokumente s názvom ,,Popis služieb”. Kliknutím na tlačidlo „ob-jednať s povinnosťou platby“ zasielate miestnej spoločnosti záväznú objednávku na dobitie stanovenej výšky kreditu na príslušný myTelio účet (účet myTelio alebo užíva-teľský

3.1.5 Úspešné vybavenie vašej objednávky závisí od neprekročenia maximálnej výšky kreditu. To znamená, že vám stránka myTelio umožní dobiť si kredit v rozsahu platných limitov, v rámci ktorých si môžete v danom okamihu dobiť svoj účet myTelio, prípadne užívateľský účet myTelio Inmate Account. V rámci stanovenej maximálnej čiastky si môžete zvoliť ľubovoľnú výšku kreditu, ktorým si chcete dobiť váš účet. Po odoslaní objednávky vás stránka automaticky presmeruje na stránku externého poskytovateľa platobných služieb. Uzatvorenie zmluvy pre dobitie kreditu na príslušný účet sa vykoná pred samotným navýšením kreditu. Prijatie vašej objednávky spoločnosťou Telio je podmienené potvrdením externého poskytovateľa platobných služieb o vašej platobnej spôsobilosti, o realizácii platby a neprekročení maximálnej výšky vášho účtu myTelio alebo užívateľského účtu myTelio Inmate Account v dôsledku navýšenia kreditu treťou stranou. V prípade príliš mnohých navýšení kreditu sa môže stať, že náš externý poskytovateľ platobných služieb bude spätne vybavovať jednotlivé transakcie.

3.1.6 Dobitý kredit na telefonovanie sa stáva kreditom väznenej osoby a nakladá sa s ním pri prepustení ako s peňažnými prostriedkami väznenej osoby na konte.

3.2 Využívanie ďalších služieb myTelio prostredníctvom účtu myTelio

3.2.1 Prostredníctvom vášho účtu myTelio môžete s výhradou bodov 3.2.2 až 3.2.4 používať služby myTelio uvedené v popise služieb (bod 3.1.4).

3.2.2 Pokiaľ je pre vás príslušná myTelio služba spoplatnená, musíte mať na vašom účte myTelio dobitý kredit, aby ste danú službu mohli využiť.

3.2.3 Poskytovanie jednotlivých služieb myTelio závisí od toho, v ktorej krajine sa nachádza zariadenie s väznenou osobou a čiastočne aj od špeciálnych nariadení príslušného väzenského zariadenia. V dôsledku toho nie je možné poskytovať všetky služby myTelio v každej krajine a v každom väzenskom zariadení.

3.2.4 Komunikácia s väznenou osobou podlieha špeciálnym zákonom príslušného štátu, v ktorom sa dané zariadenie nachádza. Komunikácia s väznenou osobou sa môže na základe jednotlivých špeciálnych zákonov zakázať, obmedziť alebo sledovať. Z toho dôvodu je možné využívať služby myTelio s výhradou povolenia, ktoré vyplýva zo špeciálnych zákonných nariadení platných pre konkrétny prípad. Okrem toho je potrebné upozorniť na skutočnosť, že komunikácia s väznenou osobou môže v dôsledku špeciálnej legislatívy podliehať kontrole.

3.3 Zmena služieb myTelio

Miestne spoločnosti sú oprávnené kedykoľvek zmeniť poskytovanie služieb myTelio a ponúknuť nové služby za poplatok, resp. bez poplatku, pokiaľ by príslušná zmena služieb zodpovedala vašim požiadavkám.

3.4 Ceny

3.5 Ceny za využívanie spoplatnených služieb nájdete v uvedenom cenníku. Všetky ceny sú uvedené v brutto, kde je zahrnutá aj zákonná DPH. Pri využívaní pre vás spoplatnenej služby myTelio sa s vašim kreditom započíta poplatok účtovaný za používanie príslušnej služby.

4. Povinnosti pri využívaní služieb myTelio

4.1 Vaše užívateľské oprávnenia sú obmedzené na používanie služieb myTelio v rámci nariadení týchto VOP, popisu služieb a príslušného cenníka.

4.2 Pokiaľ nie je prostredníctvom týchto VOP alebo prostredníctvom myTelio povolené rozšírené využívanie služieb, prípadne nie je užívanie služby sprístupnené príslušnou funkciou, ako je napríklad tlačidlo pre sťahovanie,

 • môžete obsah dostupný na myTelio otvárať a zobrazovať len online a výlučne na osobné účely,
 • nesmiete obsah uvedený na myTelio upravovať, meniť, prekladať, predkladať ani predvádzať, zverejňovať, vystavovať, rozmnožovať alebo spracovávať. Zároveň nesmiete odstraňovať alebo upravovať autorské označenia, logá a iné označenia alebo ochranné označenia.

4.3 Oprávnenie na sťahovanie („download“) alebo tlač obsahu máte len v tom prípade, pokiaľ máte v rámci poskytovanej služby myTelio sprístupnené sťahovanie alebo tlač obsahu prostredníctvom príslušnej funkcie (napr. tlačidlo na sťahovanie).

4.4 Na vami stiahnutý, resp. vytlačený obsah sa vzťahuje časovo neobmedzené a nevýhradné právo k súkromnému, nekomerčnému užívaniu obsahu.

4.5 Vaše nevyhnutné zákonné práva zostávajú nedotknuté.

4.6 Za vytvorenie technických predpokladov potrebných na využívanie služieb myTelio, ktoré bude v súlade so zmluvou, zodpovedáte sami. Miestna spoločnosť vám v tomto ohľade nie je povinná poskytnúť žiadne poradenstvo alebo technické zariadenia. Predovšetkým, nie však výlučne, nesiete sami náklady spojené s pripojením k internetu.

4.7 Pri registrácii a zakladaní účtu myTelio si vyberte heslo. Pomocou tohto hesla sa môžete prihlásiť do svojho účtu. Za utajenie hesla a zamedzenie prístupu tretích strán k danému heslu nesiete sami zodpovednosť.

4.8 Okrem toho ste povinný zabezpečiť výlučný vstup do vášho účtu myTelio a prístup k službám myTelio. Pokiaľ sú na mieste obavy z toho, že tretia strana získala vaše prístupové údaje, ste povinný okamžite o tom informovať miestnu spoločnosť.

5. ZAKÁZANÉ AKTIVITY

5.1 Služby myTelio sú výhradne určené pre nekomerčné účely. Akékoľvek použitie na alebo v súvislosti s komerčnými účelmi je zakázané. Výnimku predstavuje len také použitie, ktoré bolo miestnou spoločnosťou vopred výslovne a písomne povolené. Medzi zakázané komerčné účely patria predovšetkým (nie však výlučne):

 • všetky ponuky predaja a dopyt po spoplatnených obsahov, služieb a / alebo produktov vzťahujúcich sa nielen na vás, ale aj na tretie strany;
 • všetky ponuky predaja, dopytu a realizácie aktivít s komerčným pozadím, ako sú napríklad súťaže, losovania, výmenné obchody, inzeráty alebo pyramídové hry.

5.2 Je zakázané vykonávať akékoľvek aktivity súvisiace s používaním služieb myTelio, ktoré sú v rozpore s platným právom, porušujú práva tretích strán alebo porušujú zásady ochrany maloletých osôb. Zakazujú sa predovšetkým nasledujúce činnosti:

 • Využívanie služieb za účelom prania špinavých peňazí;
 • Ukladanie, šírenie, ponúkanie a dopyt po pornografickom a inom podvodnom obsahu, službách a / alebo produktoch, ktoré porušujú zákony na ochranu maloletých, zákony na ochranu osobných údajov alebo porušujú iné právo;
 • Využívanie obsahu, ktorý uráža alebo osočuje osobu alebo skupinu ľudí;
 • Používanie, poskytovanie a šírenie obsahu, služieb a / alebo produktov, ktoré sú zákonne chránené alebo na ktoré sa vzťahujú práva tretích strán (napr. autorské práva) a to bez výslovného oprávnenia k ich používaniu, poskytovaniu a šíreniu.

5.3 Okrem toho je zakázané vykonávať nasledujúce aktivity, a to bez ohľadu na možné porušenie zákona pri využívaní služieb myTelio:

 • Šírenie vírusov, trójskych koní alebo iných škodlivých súborov;
 • Zasielanie nevyžiadaných správ, spamu a reťazových správ;
 • Šírenie príťažlivých, vyzývavých, sexuálne orientovaných, obscénnych alebo hanobných obsahov, resp. komunikácie alebo obsahov, resp. komunikácií, ktoré podporujú rasizmus, fanatizmus, nenávisť, násilie alebo protiprávne konanie;
 • Šírenie a / alebo verejné prehrávanie obsahu dostupného na myTelio, pokiaľ vám takéto konanie výslovne nepovolil príslušný autor, prípadne ak vám spoločnosť myTelio výslovne neposkytla príslušnú funkciu.

5.4 Zároveň je zakázané vykonávať činnosť, ktorá by ovplyvňovala bezproblémovú prevádzku myTelio, predovšetkým však preťažovanie systémov, prostredníctvom ktorých sa poskytujú služby myTelio.

5.5 V prípade podozrenia na protiprávne alebo trestné konanie je miestna spoločnosť oprávnená a prípadne aj povinná, skontrolovať vaše aktivity, resp. zaviesť príslušné právne kroky.

5.6 Miestna spoločnosť má právo vám dočasne alebo natrvalo obmedziť možnosti využívania služieb myTelio, pokiaľ existujú konkrétne dôkazy o vašom porušení, resp. porušovaní predložených VOP a / alebo platného práva. Pri rozhodovaní o zamedzení využívania služieb bude miestna spoločnosť v primeranom rozsahu zohľadňovať vaše oprávnené záujmy.

5.7 V prípade dočasného, resp. trvalého zákazu vám miestna spoločnosť zablokuje prístup k službám, o čom vás bude následne informovať prostredníctvom emailovej správy.

5.8 V prípade dočasného obmedzenia vám miestna spoločnosť po uplynutí stanoveného obdobia opätovne aktivuje vaše prístupové oprávnenie, o čom vás následne bude informovať prostredníctvom emailovej správy. Trvalé zablokovanie prístupu nie je možné opätovne aktivovať. Osoby s trvalo zablokovaným prístupom majú natrvalo zamedzené využívanie služieb myTelio a nesmú tieto služby opätovne používať.

6. Doba PLATNOSTI a VÝPOVEĎ zmluvy o užívaní účtu myTelio

6.1 Zmluva o užívaní účtu myTelio nadobúda platnosť aktiváciou účtu myTelio a uzatvára sa na dobu neurčitú.

6.2 Zmluvu môžete kedykoľvek vypovedať bez nutnosti dodržania výpovednej lehoty. Zmluvu vypoviete tak, že jednoducho vymažete svoj účet myTelio. Miestna spoločnosť má právo vypovedať zmluvu o užívaní účtu so štvortýždňovou výpovednou lehotou.

6.3 Po ukončení zmluvného vzťahu nebudete môcť využívať tie služby, ktoré si vyžadujú aktívny účet myTelio.

6.4 Bod 6.2 sa nedotýka práva zmluvný strán vypovedať zmluvu na základe uvedenia významného dôvodu.

6.5 Po ukončení zmluvy o užívaní účtu máte nárok na vrátenie vášho zostávajúceho kreditu. Vyplatenie čiastky realizuje poskytovateľ platobných služieb miestnej spoločnosti okamžite po ukončení zmluvného vzťahu bez toho, aby ste museli niečo kvôli tomu urobiť. Zvyšný kredit vám bude vyplatený na účet, ktorý ste uviedli na vašom účte myTelio. Vyplatenie môže v dôsledku procesu spracovania požiadavky trvať niekoľko dní.

6.6 Ak vymažete váš účet na myTelio, bude vaše telefónne číslo a emailová adresa zablokovaná po dobu 30 dní pre prípad, že by ste si chceli opätovne založiť účet myTelio.

7. odstúpenie od zmluvy

7.1 V prípade, že ste spotrebiteľom (t. z. fyzickou osobou, ktorá odovzdala objednávku za účelom využívania služieb mimo rámca svojej obchodnej a samostatnej zárobkovej činnosti) a vaše bydlisko sa nachádza na území jedného z členských štátov Európskej Únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, prislúcha vám v rámci zákonných nariadení právo na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Na právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú nariadenia uvedené v samostatnom poučení o odstúpení zmluvy.

8. Spôsob platby

8.1 Kredit môžete dobíjať prostredníctvom služieb VISA a MasterCard. Miestna spoločnosť preberá výlučne len priradenie poskytovateľom zaúčtovaného kreditu k príslušnému užívateľskému účtu myTelio Inmate Account alebo k vášmu účtu myTelio.

9. Zodpovednosť ZA ŠKODU

9.1 Zodpovednosť miestnej spoločnosti za nespoplatnené služby myTelio

9.1.1 Ak vám vznikla škoda v dôsledku užívania nespoplatnených služieb myTelio (vrátane otvárania bezplatného obsahu), zodpovedá miestna spoločnosť za prípadné škody na základe ustanovenia z bodu 9.3 len v tom prípade, že škoda vznikla v dôsledku používania nespoplatnených služieb v súlade so zmluvou alebo v dôsledku zámerného konania (zlého úmyslu) a hrubej nedbanlivosti miestnej spoločnosti, jej zákonného zástupcu alebo jej pomocnej sily.

9.2 Zodpovednosť miestnej spoločnosti za spoplatnené služby myTelio

9.2.1 V rámci používania spoplatnených služieb myTelio zodpovedá miestna spoločnosť voči vám v akomkoľvek prípade zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti za zámerné konanie a hrubú nedbanlivosť spôsobenú ňou samotnou, jej zákonným zástupcom alebo jej pomocnou silou na základe zákonných ustanovení a ustanovení uvedených v bodoch 9.2 a 9.3 za náhradu škody a náhradu zbytočne vynaložených nákladov.

9.2.1 Pri ľahkej nedbanlivosti miestnej spoločnosti, jej zákonného zástupcu alebo pomocnej sily je zodpovednosť miestnej spoločnosti v prípade porušenia zmluvnej povinnosti, ktorej dodržanie umožní riadne plnenie zmluvy a na ktorú sa ako zákazník môžete spoľahnúť (tzv. kardinálna povinnosť) obmedzená na náhradu škody v bežnom a predvídateľnom rozsahu. Vo všetkých ostatných prípadoch sa zodpovednosť miestnej spoločnosti vylučuje s výhradou ustanovenia uvedeného v bode 9.3.

9.3 Zodpovednosť miestnej spoločnosti za škody vzniknuté v dôsledku ujmy na živote, tele a zdraví a ktoré vyplývajú zo zákona o zodpovednosti za škodu v dôsledku chybných výrobkov zostáva vyššie uvedenými obmedzeniami a výlukami zodpovednosti nedotknutá.

9.4 Vaša zodpovednosť

Vaša zodpovednosť podlieha jednotlivým zákonným ustanoveniam.

10 Vyššia moc

10.1 Miestna spoločnosť je oslobodená od plnenia svojich povinností, pokiaľ sa vyskytli nepredvídané okolnosti, na základe ktorých nie je z hľadiska ekonomickej únosnosti možné predpokladať plnenie jej povinností, alebo ak dané okolnosti nedokáže odstrániť alebo sa okolnosti nenachádzajú v jej oblasti pôsobnosti a miestna spoločnosť nenesie za ich vznik žiadnu zodpovednosť. Medzi tieto okolnosti patrí napr. vojna, nepokoje, teroristické útoky, prírodné katastrofy, epidémie, pandémie a podobné okolnosti (ďalej len „vyššia moc“).

10.2 V zmysle bodu 10.1 sa za ekonomicky neúnosné považuje predovšetkým také plnenie, v rámci ktorého sa miestnej spoločnosti v dôsledku vyššej moci zvýšia náklady do takej miery, že by v prípade predvídania takýchto zmien nebola uzatvorila príslušnú dohodu.

10.3 Ak sa miestna spoločnosť odvoláva na oslobodenie od plnenia svojich povinností, zaniká jej nárok na odmenu za plnenie, od ktorého sa oslobodila.

11 Podpora

V prípade otázok ohľadom podpory použite kontaktný formulár.

12 Rozhodné právo

Ako rozhodné právo platí právo štátu, kde sa nachádza vaše bydlisko.

13 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ sa vaše bydlisko nachádza v Spolkovej Republike Nemecko, obdržíte informáciu o tom, že miestne spoločnosti nie sú povinné zúčastniť sa a zároveň sa ani nezúčastnia zmierovacieho konania so zmierovacím orgánom v zmysle zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

14 Zmeny VOP

Miestna spoločnosť je oprávnená zmeniť alebo doplniť VOP, pokiaľ vám to písomne oznámi. Zmeny a doplnenia sa pokladajú z vašej strany za prijaté, ak sa v priebehu šiestich týždňov od prijatia ohlásenia voči daným zmenám alebo doplneniam písomne neodvoláte. Na daný fakt vás príslušná miestna spoločnosť výslovne upozorní v rámci ohlásenia zmien a doplnenia VOP. Zaslanie vašej námietky v priebehu šesťtýždňovej lehoty sa považuje za dodržanie príslušnej lehoty.

Názov krajiny Názov spoločnosi Číslo obchodného registra spoločnosti
Nemecko Telio Management GmbH, Nemecko Telio Management GmbH, zapísaná v obchodnom registri (Handelsregister) miestneho súdu (Amtsgericht) v Hamburgu pod registračným číslom HRB 112181.
Nemecko Telio Communications GmbH Nemecko Telio Communications GmbH Zapísaná v obchodnom registri (Handelsregister) miestneho súdu (Amtsgericht) v Hamburgu pod registračným číslom HRB 69693.
Holandsko Telio Nederland B.V., Holandsko Telio Nederland B.V., Holandská obchodná komora (Kamer van Koophandel) pod registračným číslom 34238389.
Španielsko Telio Iberia SL, Španielsko Telio Iberia SL, zapísaná v obchodnom registri Madridu pod zväzkom 35077, strana 120 a list M-630813, a daňové identifikačné číslo B-87644589.
Maďarsko BVfon Telekommunikaciós Kft., Maďarsko BVfon Telekommunikaciós Kft., Zapísaná u ministerstva spravodlivosti, informácií o spoločnosti a služieb elektronického spracovania spoločností, Cg. 01-09176333.
Poľsko BVFon Poland, Telecommunication Sp. Z.o.o, Poland BVFon Poland, Telecommunication Sp. Z.o.o, zapísaná v registri národných súdov, register Prezedmiieze, pod registračným číslom č. 0000293941
Slovensko BVfon Slovakia, s.r.o. Slovakia BVfon Slovakia, s.r.o. Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod identifikačným číslom 35 972 840
Česko BVFon Czech Telecommunication s.r.o. Czech BVFon Czech Telecommunication s.r.o. Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 122275, pod identifikačným číslom 276 60 168
Rumunsko Bvfon Romania S.R.L. Rumunsko Bvfon Rumunsko S.R.L. Zapísaná v obchodnom registri Office Bucharest, Rumunsko, pod registračným číslom č. J40 / 4588/2012
Chorvátsko Bvfon d.o.o. Chorvátsko Bvfon d.o.o. Zapísaná v obchodnom registri Chorvátsko, registračné č. 24197518313, Kuzminecka 51, Záhreb (Grad Záhreb), Chorvátsko
Taliansko Phonio Italia s.r.l. Taliansko Phonio Italia s.r.l. Registrovaná v Obchodnom dome pre spoločnosti (Camera di Commercio delle Imprese), 12199341004
Belgicko SAGI SA Belgium SAGI SA Registrovaná v Crossroads Bank of Enterprises (RLE Liège, oddiel Liège) pod číslom 0418.765.529.
Francúzsko TELIO.FR SAS France TELIO.FR SAS Zapísaná v obchodnom registri obchodného súdu v Lyone pod registračným číslom 843 383 431.
Spojené královstvo Phonio UK Ltd. Phonio UK Ltd. Registered at Registrar of Companies for England and Wales, United Kingdom, Company Number 967070739
Švajčiarsko Phonio Switzerland GmbH Švajčiarsko Phonio Switzerland GmbH Zapísaná v obchodnom registri anton Zug (Handelsregisteramt des Kantons Zug) pod číslom CHE-193,298,862
Austrália COMSEC TR PTY LTD ACN 051 658 569