Pokyny k ochrane osobných údajov

I. Všeobecné informácie

Vážený užívateľ služieb myTelio, radi by sme Vás v krátkosti oboznámili so spôsobom, ako spracúvame Vaše osobné údaje. 

Spoločnosť Telio Management GmbH spravuje Vaše údaje uvedené vo Vašom účte. Ďalšie postúpenie údajov sa nekoná. Ak realizujete vklad, tak budú Vaše účtovné údaje postúpené k spracovaniu príslušnej spoločnosti Vašej krajiny(viď zoznam krajín v prílohe týchto pokynov).

V prípade, že máte problémy s používaním služieb myTelio, alebo máte otázky a potrebujete našu podporu, spustíme službu prvotnej podpory First Level Support u príslušnej spoločnosti pre Vašu krajinu, aby Vám mohla pomôcť vo Vašom jazyku. 

Nasledujúce pokyny k ochrane osobných údajov platia pri používaní internetovej stránky myTel.io a aplikácie myTelio (následne nazývané „služby myTelio“).

Spracovanie osobných údajov podlieha príslušným platným predpisom pre ochranu osobných údajov.  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb myTelio.

Tieto pokyny popisujú, ako a k akému účelu sú Vaše údaje spracované a aké sú Vaše práva v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

Vyhradzujeme si právo čas od času meniť a aktualizovať príslušné pokyny. Aktualizované a pozmenené pokyny následne zverejníme na tomto mieste.

II. Zodpovedný orgán

Zodpovedný orgán za spracovanie Vašich osobných údajov je výhradne spoločnosť Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg (Nemecko).

V prípade úhrady vkladu je spracovaním Vašich údajov poverený zodpovedný orgán príslušnej krajiny, ktorý sa nachádza v priloženom zozname krajín. 

Pokiaľ odmietnete spracovanie Vašich osobných údajov v zmysle týchto pokynov, prípadne odmietate spracovanie údajov jednotlivými opatreniami, môžete Váš písomný nesúhlas smerovať na vyššie uvedený príslušný orgán. 

III. Všeobecné používanie internetových stránok
1. E-mailový kontakt

Pokiaľ nás chcete kontaktovať (napr. prostredníctvom kontaktného formuláru alebo elektronickou správou), uložíme Vaše údaje pre účely spracovania žiadosti a pre prípad, že by vznikli dodatočné otázky.  Ďalšie osobné údaje ukladáme a spracúvame len vtedy, ak nám dáte k tomu súhlas, prípadne je ukladanie a spracovanie údajov zákonne dovolené bez potreby špeciálneho súhlasu.

2. Účel a trvanie uloženia údajov

Účelom zbierania a spracovania údajov je predovšetkým zabezpečenie prevádzky a bezpečnosť internetovej stránky, zjednodušenie a používanie internetovej stránky a spracovanie Vašich žiadostí prostredníctvom našich kontaktných formulárov.

Vaše údaje budeme mať uložené len tak dlho, koľko bude potrebné pre vybavenie Vašej žiadosti, prípadne tak dlho, koľko je zo zákona stanovené, resp. nariadené príslušným úradom.

IV. Vaše práva ako dotknutej osoby

Na základe platných zákonov máte k dispozícii rôzne práva v rámci spracovania Vašich osobných údajov. Ak si chcete uplatniť príslušné práva, zašlite svoju žiadosť na:

Ďalej nájdete prehľad Vašich práv.

1. Právo na potvrdenie a obdržanie informácie

Kedykoľvek máte právo žiadať od nás potvrdenie o tom, či boli Vaše osobné údaje spracované. Ak je práve toto ten prípad, máte právo na získanie informácie o Vašich uložených osobných údajoch vrátane kópie daných údajov. Ďalej máte právo na získanie nasledujúcich informácií:

 • Účel spracovania;
 • Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
 • Príjemcovia, prípadne kategórie príjemcov, ktorým budú alebo boli osobné údaje poskytnuté, predovšetkým sú to príjemcovia tretích krajín alebo medzinárodných organizácií;
 • Plánovaná doba uloženia osobných údajov, alebo kritériá pre stanovenie príslušnej doby;
 • Právo na opravu alebo zmazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania príslušnou zodpovednou osobou, a právo na odmietnutie takéhoto spracovania;
 • V prípade, že údaje nepochádzali priamo od Vás, všetky dostupné informácie o pôvode údajov;
2. Právo na opravu

Máte právo od nás požadovať okamžitú opravu vašich nesprávne uvedených osobných údajov. Pri zohľadnení účelu spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov - a to aj prostredníctvom doplňujúceho vyhlásenia.

3. Právo na zmazanie („právo na zabudnutie“)

Máte právo od nás požadovať, aby sme okamžite zmazali Vaše osobné údaje. My sme povinní okamžite vymazať Vaše osobné údaje, pokiaľ platí jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • Účely, v rámci ktorých sme požadovali alebo iným spôsobom spracovali Vaše osobné údaje, už nie sú aktuálne.
 • Odvolávate svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, prípadne chýba iný právny základ pre ich spracovanie.
 • Podávate výslovnú námietku voči spracovaniu údajov a neexistujú žiadne predchádzajúce dôvody k spracovaniu údajov.
 • Osobné údaje boli zozbierané a spracované nezákonným spôsobom.
 • Vymazanie osobných údajov je potrebné pre dodržanie právneho záväzku podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorému podliehame.
 • Osobné údaje boli zozbierané v rámci ponúknutých služieb informačnej spoločnosti.

Ak sme zverejnili osobné údaje a je našou povinnosťou ich vymazať, podnikneme všetky opatrenia s ohľadom na dostupné technológie a implementačné náklady, vrátane opatrení technického charakteru, aby sme informovali zodpovedný orgán o spracovaní osobných údajov, že ste si vyžiadali vymazanie všetkých odkazov k príslušným osobným údajom, prípadne ich kópií.

4. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať od nás obmedzenie rozsahu spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ je splnený aspoň jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • spochybňujete správnosť osobných údajov za obdobie, v rámci ktorého by sme mali možnosť overiť správnosť príslušných údajov,
 • Vaše údaje sa spracovali neoprávnene, pričom odmietate zmazanie Vašich osobných údajov. Namiesto toho žiadate obmedzenie využitia Vašich osobných údajov;
 • už ďalej nepotrebujeme používať Vaše osobné údaje na účely spracovania údajov, avšak Vy potrebujete príslušné údaje k uplatneniu, realizácii alebo ochrane Vašich právnych nárokov, alebo
 • ste vzniesli námietku voči spracovaniu údajov a pokiaľ nie je jasné, či oprávnené dôvody na spracovanie údajov našej spoločnosti prevažujú Vami uvedené dôvody.
5. Právo na prenosnosť údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo obdržať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo tieto údaje sprostredkovať inej zodpovednej osobe bez akéhokoľvek obmedzenia, pokiaľ:

 • spracovaniu údajov predchádzal Váš súhlas alebo zmluvná dohoda, a
 • spracovanie údajov prebieha automatizovaným procesom. Pri výkone práva na postúpenie údajov máte právo nás vyzvať k sprostredkovaniu Vašich údajov inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to v technických medziach možné.
6. Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek na základe dôvodov, ktoré vyplývajú zo situácie, v ktorej sa nachádzate, podať námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov. To platí aj pre profilovanie, ktoré je chránené príslušnými ustanoveniami. Vaše údaje už nebudeme ďalej spracovávať, pokiaľ nepredložíme potrebné dôvody na ich spracovanie, ktoré by presahovali Vaše práva a slobody, prípadne ak by spracovanie údajov slúžilo výlučne k uplatneniu, výkonu alebo ochrane právnych nárokov.

7. Právo na zrušenie právneho súhlasu na spracovanie údajov

Máte právo kedykoľvek zrušiť súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov.

V. Bezpečnosť spracovania osobných údajov

Snažíme sa v maximálnej miere a v rámci dostupných technických možností ochrániť Vaše údaje s ohľadom na platné zákony o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje postupujeme v zašifrovanej podobe. Používame kódovací systém SSL/TLS, avšak napriek tomu Vás chceme upozorniť, že prenos údajov prostredníctvom internetu (napr. Komunikácia pomocou elektronickej pošty) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Nie je možné zabezpečiť úplnú ochranu údajov pred zneužitím tretích osôb. Zároveň nezaručujeme ani to, že naša ponuka bude neustále k dispozícii - poruchy, prerušenia a výpadky nedokážeme vylúčiť.  Nami používané servery sa pravidelne a dôkladne chránia.

VI. Automatizované individuálne rozhodovanie

Automatizované individuálne rozhodovanie na základe získaných osobných údajov sa neuskutočňuje.

VII. Postúpenie údajov tretím osobám

1. Postúpenie údajov v rámci skupiny Telio

Spravidla spracúvame Vaše osobné údaje len v medziach skupiny Telio, konkrétne vo výpočtových centrách nachádzajúcich sa v krajinách EÚ. 

Pokiaľ spoločnosti príslušných krajín spracúvajú údaje na základe ich príslušnosti, koná sa tak vo výpočtových strediskách, ktoré sú uvedené v zozname krajín (viď prílohu týchto pokynov). 

Pokiaľ v rámci plnenia zmluvných povinností zapájame tretie osoby, získavajú tieto strany osobné údaje len v takom rozsahu, ktorý zodpovedá nevyhnutnému rozsahu pre vykonanie potrebného plnenia. V prípade, že určité časti spracovania osobných údajov rozdeľujeme v rámci krajín  EÚ („spracovanie v rámci zákazky“), zaväzujeme zmluvne našich spracovateľov k tomu, aby používali osobné údaje len v súlade s požiadavkami používaných zákonov o ochrane údajov a zároveň v plnej miere zabezpečili ochranu práv dotknutej osoby. 

VIII. Referent pre ochranu osobných údajov

V prípade otázok alebo pochybností ohľadom ochrany osobných údajov sa obráťte na nášho koncernového referenta pre ochranu osobných údajov prostredníctvom adresy Data.Protection.Officer@tel.io .

Príloha 1

Názov krajiny Názov spoločnosi Číslo obchodného registra spoločnosti
Nemecko Telio Management GmbH, Nemecko Telio Management GmbH, zapísaná v obchodnom registri (Handelsregister) miestneho súdu (Amtsgericht) v Hamburgu pod registračným číslom HRB 112181.
Nemecko Telio Communications GmbH Nemecko Telio Communications GmbH Zapísaná v obchodnom registri (Handelsregister) miestneho súdu (Amtsgericht) v Hamburgu pod registračným číslom HRB 69693.
Holandsko Telio Nederland B.V., Holandsko Telio Nederland B.V., Holandská obchodná komora (Kamer van Koophandel) pod registračným číslom 34238389.
Španielsko Telio Iberia SL, Španielsko Telio Iberia SL, zapísaná v obchodnom registri Madridu pod zväzkom 35077, strana 120 a list M-630813, a daňové identifikačné číslo B-87644589.
Maďarsko BVfon Telekommunikaciós Kft., Maďarsko BVfon Telekommunikaciós Kft., Zapísaná u ministerstva spravodlivosti, informácií o spoločnosti a služieb elektronického spracovania spoločností, Cg. 01-09176333.
Poľsko BVFon Poland, Telecommunication Sp. Z.o.o, Poland BVFon Poland, Telecommunication Sp. Z.o.o, zapísaná v registri národných súdov, register Prezedmiieze, pod registračným číslom č. 0000293941
Slovensko BVfon Slovakia, s.r.o. Slovakia BVfon Slovakia, s.r.o. Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod identifikačným číslom 35 972 840
Česko BVFon Czech Telecommunication s.r.o. Czech BVFon Czech Telecommunication s.r.o. Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 122275, pod identifikačným číslom 276 60 168
Rumunsko Bvfon Romania S.R.L. Rumunsko Bvfon Rumunsko S.R.L. Zapísaná v obchodnom registri Office Bucharest, Rumunsko, pod registračným číslom č. J40 / 4588/2012
Chorvátsko Bvfon d.o.o. Chorvátsko Bvfon d.o.o. Zapísaná v obchodnom registri Chorvátsko, registračné č. 24197518313, Kuzminecka 51, Záhreb (Grad Záhreb), Chorvátsko
Taliansko Phonio Italia s.r.l. Taliansko Phonio Italia s.r.l. Registrovaná v Obchodnom dome pre spoločnosti (Camera di Commercio delle Imprese), 12199341004
Belgicko SAGI SA Belgium SAGI SA Registrovaná v Crossroads Bank of Enterprises (RLE Liège, oddiel Liège) pod číslom 0418.765.529.
Francúzsko TELIO.FR SAS France TELIO.FR SAS Zapísaná v obchodnom registri obchodného súdu v Lyone pod registračným číslom 843 383 431.
Spojené královstvo Phonio UK Ltd. Phonio UK Ltd. Registered at Registrar of Companies for England and Wales, United Kingdom, Company Number 967070739
Švajčiarsko Phonio Switzerland GmbH Švajčiarsko Phonio Switzerland GmbH Zapísaná v obchodnom registri anton Zug (Handelsregisteramt des Kantons Zug) pod číslom CHE-193,298,862
Austrália COMSEC TR PTY LTD ACN 051 658 569